30

مشاهیر روستا

روستای آبرو مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

1- نجمه ضیایی (دکتری زراعت)

2- رضا ستاری ( دکتری عمران)

3- حسین خسروی