30

مراکز آموزشی دولتی

خدمات آموزشی روستا که شامل یک باب دبستان با مساحت ۲۱۵۸ متر مربع می باشدو تنها واحد آموزشی روستا می باشد.

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  دبستان شهید مصطفی خمینی آقای ملک احمدی