30

مراکز آموزشی دولتی

خدمات آموزشی روستا که شامل یک باب دبستان با مساحت 2158 متر مربع می باشدو تنها واحد آموزشی روستا می باشد.

 

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  دبستان شهید مصطفی خمینی آقای ملک احمدی