30

مراکز اداری

مراکز اداری روستای آبرو شامل ساختمان دهیاری و شورای اسلامی آبرو می باشد که مساحتی بالغ بر 2892 متر مربع (1/1 درصد) از مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر 3/8 متر مربع می باشد.

 

مشخصات مراکز اداری روستا

تصویر

نام مرکز اداری

نام مدیر

شماره تماس

ساعات کاری

 

دفتر دهیاری

آقای ابوالقاسمی

 

 

 

دفتر خدمات ارتباطی

 

 

 

 

دفتر مخابرات مشترک با حوض ماهی

 

 

 

 

دفتر پایگاه بیسج