30

مراکز بهداشتی و درمانی

روستا فاقد مراکز بهداشتی درمانی می باشد که اهالی روستا جهت برطرف نمودن نیازهای درمانی خود اغلب از خانه بهداشت روستای حوض ماهی که در فاصله یک کیلومتری روستا قرار دارد مراجعه می کنند و برای خدمات سطح بالاتر نیز به شهر مجلسی و مبارکه مراجعه می کنند.

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس