30

محصولات

کشاورزی

در روستای آبرو به دلیل مستعد بودن شرایط اقلیمی و فراوانی آب، امکان کاشت وسیعی از محصولات وجود دارد اما عملا بیشتر کشت برنج، میوه های سردرختی، جالیزی و سبزیجات انجام میگیرد. همچنین کشت محصولات کشاورزی به صورت فقط آبی انجام می شود و شت دیم آنچنان رواجی ندارد. طبق امار اتخاذ شده از سازمان جهاد کشاورزی مجموع اراضی زراعی رویتای آبرو 231 هکتار می باشد. کشت در این اراضی عمدتا به صورت کشت آبی و کشت دیم یا کشت دیم- آبی انجام نمی شود. از بین محصولات کشاورزی روستای ابرو کشت گندم و جو بالاترین میزان را به خود در تولید اختصاص داده است. این محصولات عمدتا توسط ساکنین شهرستان مبارکه خریداری می شود. و خریداران محصولات کشاورزی روستای ابرو شهرنشینا نقاط سکونتگاهی اطراف روستا می باشند.

دامداری

فعالیت های دامداری در این منطقه چندان رونقی ندارد و دامداری اکثرا به صورت سنتی انجام می شود و دامداری صنعتی رواج ندارد.

 

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
  محصولات رزاعی شامل گندم، جو     
  محصولات باغی شامل میوه های هسته داز و گزدو