30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی و جغرافیایی روستا

 

روستای آبرو در منطقه جغرافیایی دشتی- جلگه ای واقع شده است. که شرایط طبیعی و اقلیمی حاکم بر منطقه و جلگه ای بودن اراضی محدوه سبب رونق کشت و کار در روستا شده است. از ویژگی های مناطق جلگه ای کاهش ارتفاعات منطقه ای و افزایش سطح دشت ها به جای ارتفاعات می باشد.

وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی حاکم بر روستا موید جلگه ای بودن آن می باشد. وجود خط القعر نسبی دشت در محدوده و اسقرار روستای آبرو در کنار آبگیر فصلی، گسترش و توسعه روستا را در دو سمت خط القعر باعث شده است.

روستای آبرو از نظر توپوگرافی بر روی زمین های نسبتا بلند قرار گرفته و متوسط ارتفاع ابن روستا 1875 متر از سطح دریا برآورد می شود. بلندترین نقطه ارتفاعی روستا آبرو به ارتفاع 1890 متر و گودترین نقطه آن در شمال روستا به 1870 متر می رسد. این روستا از اطراف به اراضی کشاورزی محدود می شود و تنها در قسمت جنوبی به مناطق مر تفع محدود شده است.  

آب و هوا

در روستای آبرو ایستگاه هوتشناسی مستقلی وجود ندارد. لذا بررسی وضعیت اقلیمی روستا از داده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مبارکه و ایستگاه اصفهان اتخاذ می گردد. اطلاعات حاصل از ایستاگاه های هواشناسی میانگین درجه حرارت سالانه این منطقه را در گرمترین و سردترین ماه های سال به ترتیب معادل 1.31 و 0.9- درجه سانتی گراد گزارش کرده است. میزان بارندگی نیز در بیشترین میزان از فصل زمستان و کمترین در تابستان گزارش شده است. از نظر اب و هوایی بخش عمده ای از شهرستان مبارکه دارای اقلیم خشک خنک با تابستان های خشک می باشند و مناطق محدودی از شهرستان در جنوب غربی دارای اقلیم نیمه سردسیری که دارای آب و هوای نیمه خشک گرم با زمستا نهای نسبتا سرد می باشند.