30

چشم انداز طبیعی روستا

روستای آبرو در منطقه جغرافیایی دشتی- جلگه ای واقع شده است. که شرایط طبیعی و اقلیمی حاکم بر منطقه و جلگه ای بودن اراضی محدوه سبب رونق کشت و کار در روستا شده است. از ویژگی های مناطق جلگه ای کاهش ارتفاعات منطقه ای و افزایش سطح دشت ها به جای ارتفاعات می باشد.

وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی حاکم بر روستا موید جلگه ای بودن آن می باشد. وجود خط القعر نسبی دشت در محدوده و اسقرار روستای آبرو در کنار آبگیر فصلی، گسترش و توسعه روستا را در دو سمت خط القعر باعث شده است.

روستای آبرو از نظر توپوگرافی بر روی زمین های نسبتا بلند قرار گرفته و متوسط ارتفاع ابن روستا 1875 متر از سطح دریا برآورد می شود. بلندترین نقطه ارتفاعی روستا آبرو به ارتفاع 1890 متر و گودترین نقطه آن در شمال روستا به 1870 متر می رسد. این روستا از اطراف به اراضی کشاورزی محدود می شود و تنها در قسمت جنوبی به مناطق مر تفع محدود شده است.