30

اولویتهای عمرانی روستا

اولویت های عمرانی روستا

عنوان پروژه

محل اجرا

نوع فعالیت بخش

اعتبار مورد نیاز

میزان مشارکت دهیاری

 ایجاد معبر جمع و پخش کننده اصلی روستا 

 

 

 

 

ایجاد مراکز خدمات روستا

 

 

 

 

تخريب و نوسازي واحدهاي
مخروبه و تخريبي

 

 

 

 

مقاوم سازي واحدهاي مرمتي

 

 

 

 

ایجاد شبكه ي فاضلاب

 

زیست محیطی

 

 

ایجاد فضای سبز عمومی 

 

زیست محیطی

 

 

اجراي طرح جايگزيني
محصول برنج با محصول هاي
ديگر كه نياز كمتر به آب و
بازدهي اقتصادي بيشتر باشند

 

اقتصادی

 

 

اجراي طرح آبياري تحت
فشار

 

اقتصادی

 

 

توسعه ي فعاليت
دامداري هاي نيمه صنعتي

 

اقتصادی

 

 

بهره برداري از نيروي شاغل
روستا توسط طرحهاي صنعتي
جديد

 

اقتصادی

 

 

بهره برداري از فضاهاي پي شبيني
شده براي فعالي تهاي فرهنگي،
تفريحي و ورزشي

 

اجتماعی- فرهنگی 

 

 

بهره برداري از فضاهاي موجود
واحدهاي خدماتي غيرفعال

 

اجتماعی- فرهنگی